Dài hạn
  • 2022.05.23

    Công việc dễ dàng

    Có thể chọn cách làm việc! Tuần nghỉ 2 hoặc 3 buổi OK Người đi làm lần đầu cũng được! Loại công việc Công việc […]

  • 2022.05.21

    Tuyển nhân viên số lượng lớn

    Công việc Công việc dễ dàng ・Nâng hàng ・Lấy hàng・Sản xuất・Hậu cần Lương  Lương giờ:1,000yên〜2,000yên Địa […]

LINE@